Prosedyre og tvisteløsning

Vi bistår med prosedyre og tvisteløsning innenfor alle de områder hvor vi ellers leverer juridiske tjenester. 

Vi prosederer for alle retter og i voldgiftssaker. Sverdrup er opptatt av at forberedelsene til en sak skjer i nær kontakt mellom klienten og vedkommende advokat(er) som prosederer saken. I grundige forberedelser ligger nøkkelen til et optimalt resultat. En effektiv saksforberedelse bidrar også til å begrense kostnadene forbundet med rettstvister.

Et viktig og nødvendig ledd i saksforberedelsen er på et tidlig stadium å klargjøre om det er mulig å oppnå en forliksløsning som tjener klientens interesser bedre enn å fullføre en tidkrevende og kostbar rettslig prosess. Vi er opptatt av fortløpende å vurdere alternative løsninger, samtidig som gjennomføringen av rettsaken, om det blir utfallet, skjer med styrke og engasjement.

Advokat (H) Espen Komnæs er utdannet som voldgiftsdommer i regi av de danske og norske advokatforeninger i 2007. Han og advokat (H) Tom Eivind Haug har møterett for Høyesterett.

 

Vi bistår blant annet med:
  • Forhandlinger og mekling
  • Prosedyre
  • Voldgift
  • Oppdrag som mekler og voldgiftsdommer

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen