Personvernerklæring for Advokatfirmaet Sverdrup DA

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som blir behandlet av Advokatfirmaet Sverdrup DA («Advokatfirmaet Sverdrup» eller «vi»). Advokatfirmaet Sverdrup er underlagt norsk lov og vil behandle dine personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Den behandlingsansvarlige

Advokatfirmaet Sverdrup ved daglig leder er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Dette gjelder også der vi mottar personopplysninger i forbindelse med advokatoppdrag. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Kontaktinformasjonen til Advokatfirmaet Sverdrup DA er:

Besøksadresse: Akersgata 1, 0158 Oslo
Postadresse: PB 1865 Vika, 0124 Oslo
E-post: info@sverdruplaw.no
Telefon: + 47 22 42 27 00

Hvilke personopplysninger behandles og hva brukes de til?

Hvilke kategorier av personopplysninger som samles inn i forbindelse med advokatoppdrag vil variere med oppdragets omfang og karakter. I de fleste tilfellene samler vi inn følgende kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Identifikasjonspapirer til klienten eller noen som opptrer på klientens vegne
 • Personopplysninger som omfattes av informasjon om den konkrete saken og involverte parter
 • Andre opplysninger som er nødvendig for å utføre oppdraget

Når vi utfører advokatoppdrag, vil vi normalt behandle personopplysninger om klienten, og i tillegg for eksempel om ansatte i og eiere av klientens virksomhet eller om motparten, vitner, motpartens advokat og andre personer som berøres av saken. Slike opplysninger vil fremgå av dokumenter, korrespondanse og annen kommunikasjon som vi mottar eller utarbeider i sakens anledning.

Advokatoppdrag vil også kunne involvere behandling av sensitive personopplysninger. Behandlingen av slike opplysninger har grunnlag i personopplysningsloven § 11, jfr. GDPR artikkel 9 bokstav f.

Personopplysningene vil i det vesentlige innhentes fra klienten selv, men kan i enkelte tilfeller også innhentes fra tredjeparter, som for eksempel motparter med representanter, vitner, andre involverte parter, offentlige myndigheter og offentlig tilgjengelige kilder.

Formålet med Advokatfirmaet Sverdrups behandling av personopplysninger er å utføre advokatoppdraget på en sikker og hensiktsmessig måte, i tråd med avtalen med klienten og gjeldende lovgivning. Innsamling og behandling av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler gjøres fordi vi har saklig behov for å sikre identiteten til klienten eller den/de som opptrer på vegne av klienten. Det rettsligegrunnlaget for behandlingen av personopplysningene er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta enkundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven.Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettsligeforpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være fordi du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a, bokstav b og bokstav c.

I den utstrekning det er nødvendig for å utføre advokatoppdraget og tillatt i henhold til gjeldende regelverk vil Advokatfirmaet Sverdrup utlevere personopplysninger til følgende tredjeparter: motparter, vitner eller andre involverte parter, domstoler, leverandører, samarbeidspartnere eller offentlige organer.

Advokatfirmaet Sverdrup bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I disse tilfellene har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen ved at tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av oss iverksetter nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene. Vi har databehandleravtaler med IT-tjenester og underleverandører som sikrer at de, i tråd med GDPR art. 28, ikke bruker opplysninger for egne formål.

Vi utleverer aldri personopplysninger der dette vil være i strid med lovbestemt eller avtalt taushetsplikt.

Lagring og oppbevaring av personopplysninger

Advokater er underlagt særlige rettslige plikter, retningslinjer og anbefalinger når det gjelder lagring av opplysninger og filer. Personopplysninger relatert til etablerte klientforhold slettes normalt først etter 10 års inaktivitet i klientforholdet. De enkelte saksmapper slettes normalt 10 år etter at saken er avsluttet. Vi kan, dersom vi ikke er pålagt noe annet, velge å slette personopplysninger og annen informasjon når vi anser at det ikke lenger er behov for å lagre informasjonen. Behandling av personopplysninger ved arkivering har grunnlag i GDPR artikkel 6 bokstav f, interesseavveining og vår interesse å oppfylle klienters forventninger og behov. Der sakene inneholder sensitive personopplysninger, har behandlingen grunnlag i personopplysningsloven § 11, jf. GDPR artikkel 9 bokstav f.

Vi lagrer ellers dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dersom vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke vil disse opplysningene bli slettet dersom du trekker dette samtykket.

Timeføring og utlegg, påløpte, saksrelaterte kostnader, registreres i vårt saksbehandlings-/regnskapssystem, sammen med kontaktopplysninger som benyttes for fakturering. Behandlingen har i slike tilfeller grunnlag i GDPR artikkel 6 bokstav b. Eventuelt videre oppfølging av fakturering etter avsluttet oppdrag har grunnlag i GDPR art. 6 bokstav f, vår interesse i å innfordre evt. utestående tilgodehavende. 

Advokatfirmaet Sverdrup bestreber seg på å beskytte dine personopplysninger ved å opprettholde tekniske og organisatoriske tiltak. Kun ansatte i Advokatfirmaet Sverdrup, eller våre leverandørers ansatte som trenger tilgang til opplysningene for en bestemt oppgave, vil få tilgang til dine personlige opplysninger.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til å:

 • Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt oss ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger, kan du til enhver tid trekke tilbake dette. Den enkleste måten å gjøre dette på, er ta kontakt med oss på telefon + 47 22 42 27 00 eller pr e-post info@sverdruplaw.no
 • Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig og/eller at identitet verifiseres på annen måte.
 • Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.
 • Motta de personopplysninger du har gitt til oss, og få disse overført til en annen behandlingsansvarlig uten at vi kan hindre det (Dataportabilitet).
 • Be om å begrense behandlingen og protestere mot deler av behandlingen.
 • Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med Advokatfirmaet Sverdrup, på telefon
+ 47 22 42 27 00 eller pr e-post info@sverdruplaw.no.

Endringer

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 02.02.2021. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen