Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (FOR 2012-11-14 nr 1066) pålegger alle næringsdrivende å informere om sine priser. Advokatfirmaet Sverdrup har i hovedsak næringsdrivende klienter, men vi påtar oss også oppdrag for forbrukere. Siden disse sakene ofte er veldig ulike kan vi ikke oppgi en bestemt pris eller et bestemt prisintervall for denne typen oppdrag.

Vår beregning av salær skjer med utgangspunkt i en avtalt timesats og medgått tid i hver enkelt sak. Timesatsen vil variere på bakgrunn av sakens art og kompleksitet og hva slags stilling den aktuelle advokaten eller -fullmektigen har hos oss. Det endelige salæret fastsettes etter en helhetsvurdering av oppdraget hvor også sakens resultat hensyntas. Vi forholder oss til Advokatforeningens salærveiledning.

Våre priser til forbrukere ligger normalt i intervallet fra kr 2 000 til kr 4 000 per time inklusive merverdiavgift. Ved henvendelse til en av våre advokater vil det bli foretatt en vurdering av hvilke timepriser som vil gjelde for det aktuelle oppdraget, og de avtalte timepriser vil fremgå av vår bekreftelse av oppdraget.

I tillegg til salæret må klientene også dekke konkrete utlegg og gebyr, for eksempel til domstolene.

Vi fakturerer i utgangspunktet hver måned, og legger ved et bilag som viser salærberegningen.

På forespørsel vil vi i mange saker kunne gi prisoverslag. Med mindre noe annet er uttrykkelig skriftlig avtalt, er slike prisoverslag ikke bindende. Dersom det er gitt prisoverslag vil vi imidlertid, så langt det er mulig, varsle klienten hvis det eventuelt blir klart at overslaget vil overskrides. I den grad det er mulig vil vi da også gi en oversikt over hvor stor overskridelsen kan forventes å bli.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen