Ny dom om revisjon av yrkesskadeerstatning

Høyesterett har i dom avsagt den 04.12.2020 (HR-2020-2332-A) uttalt seg om adgangen til å endre et yrkesskadeerstatningsoppgjør på grunnlag av etterfølgende forhold.

Som utgangspunkt er et erstatningsoppgjør endelig avgjort når det inngås en avtale eller det avsies dom i saken som blir rettskraftig. I enkelte saker kan imidlertid en etterfølgende forverring av skadelidtes helse medføre at det kan være grunnlag for et etteroppgjør. Et slikt oppgjør kan skje etter avtale, med hjemmel i særlovgivningen eller i henhold til generelle rettsregler

Etter skadeserstatningsloven § 3-8 er det en viss adgang til å kreve revisjon av et erstatningsoppgjør dersom det skjer en forverring av skadelidtes helse. Et slikt krav må fremmes innenfor de alminnelige fristene som følger av foreldelsesloven. Reglene for revisjon av erstatningsoppgjør etter en yrkesskade er særlig regulert i yrkesskadeforskriften.

Etter avtaleloven § 36 første ledd kan en avtale «helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig … å gjøre den gjeldende». Ved avgjørelsen skal det både tas hensyn til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved inngåelse, samt «senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig», jf. andre ledd.

Høyesterett uttaler i dommen at der adgangen til avtalerevisjon på en slik måte er særskilt regulert, kan ikke avtaleloven § 36 påberopes som grunnlag for revisjon.

Det betyr at et krav om revisjon av et erstatningsoppgjør etter yrkesskade senest kan fremmes fem år etter oppgjøret ble avsluttet. Det må og være en vesentlig forverring av skadelidtes ervervsmessige uføregrad eller medisinske invaliditet som følge av ulykken.

Covid-19-pandemien: Vi står parat

Utbruddet av Covid-19-pandemien har medført store utfordringer både her til lands og verden for øvrig. Pandemiens omfang og ringvirkninger fremstår per i dag som høyst usikre, men det er klart at mange virksomheter og privatpersoner nå befinner seg i en meget krevende situasjon. Våre forretningsforbindelser opplever blant annet utfordringer knyttet til forsinkede vare- og tjenesteleveranser, begrenset eller full stans i produksjonomsetningssvikt, likviditetsproblemer, og tilhørende utfordringer med sysselsetting av arbeidstakere. Vi ser også en kraftig økning i forsikringsrettslige problemstillinger, blant annet innenfor bedriftsforsikringer, herunder driftsinteresseforsikringer og avbrudds- eller tidstapsforsikringer. 

Sverdrup følger situasjonen tett, slik at vi kan gi oppdaterte råd innenfor en rekke av de fagområder som berøres av den pågående pandemien. Vi samarbeider tett med kollegaer i Europa og USA for å kunne gi den beste bistanden i de grenseoverskridende utfordringene som nå oppstår.  

Vi er tilgjengelige når du trenger detvia e-post, telefon- og videokonferanse, for å hjelpe deg og din virksomhet med å håndtere de problemene som oppstår i den krevende tiden vi nå står inne i.  Vi legger også fortløpende ut informasjon om dagsaktuelle problemstillinger her på våre nettsider:

Kompensasjonsordning for foretak

Regjeringen legger frem et forslag for Stortinget i dag (fredag 3. april 2020) om kompensasjonsordning for næringslivet. Forslaget går ut på at dersom et foretak har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av koronaviruset, vil foretaket kunne motta kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil variere ut ifra hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets faste kostnader og om det er staten som har pålagt foretaket å stenge.   

I utgangspunktet vil ordningen gjelde for månedene mars, april og mai. Utbetalingen vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Den øvre grensen for støtte per foretak vil være 30 millioner kroner per måned, men det er en mulighet for at konserner får en høyere grense. Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er på 5 000 kroner.  

Regjeringen jobber for at kompensasjonen for mars-måneden allerede skal bli utbetalt til bedriftens konto i april.  

Det er viktig at de foretakene som ønsker å søke kompensasjon kan dokumentere at de oppfyller kravene for å motta stønad, og har bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de beløpene man har oppgitt i søknaden er riktige. 

På regjeringen sine sider er følgende modell presentert for beregning av kompensasjon (modellen er todelt): 

 1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned: Reduksjon i omsetningen x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent 
 2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent 

Ordningen er ikke iverksatt enda ettersom forslaget først må bli behandlet av Stortinget og godkjent av ESA.  

 

Forskuttering av dagpenger og utvidelse av dagpengeperioden 

Regjeringen har nå åpnet for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dette fører til at man ikke må vente på at dagpengesøknaden blir behandlet, og man vil da kunne få penger raskere inn på konto.  

For å kunne få utbetalt et forskudd må man søke konkret om forskuddsutbetaling etter man har søkt om dagpenger. Det er et grunnleggende krav at man oppfyller kravene for å motta dagpenger. Søknadskjemaet for forskuddsutbetaling finner man på NAVs nettsider. Denne ordningen vil i første omgang gjelde i én måned.  

Ordningen gjelder ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Her har Stortinget vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. Denne er ikke på plass enda.  

Dagpengeperioden er i tillegg blitt utvidet midlertidig for både arbeidsledige og permitterte. De som var i ordningen før 1. mars 2020 vil nå bli sikret inntekt ut juni 2020.  

Ikrafttredelse av midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven

Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien trådte i dag i kraft. Forskriften gjør unntak fra bestemmelser i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven som følge av covid-19-pandemien, og skal redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Dette blant annet ved at kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger senkes til minimum 40 prosent, og ved at den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder, eller 2,25 G siste 36 måneder.

Videre gis det utvidede rettigheter til omsorgspenger, blant annet ved at både arbeidstakere, frilansere og selvstendige næringsdrivende gis rett til omsorgspenger dersom de må være borte fra arbeidet fordi skole eller barnehage er stengt grunnet covid-19-pandemien. Det maksimale antall dager med omsorgspenger dobles for inneværende år.

Endringene er midlertidige, og har virkning frem til 31. desember 2020 om ikke det tidligere treffes vedtak om opphevelse.

Ikrafttredelse av endringer i permitteringslønnsloven

Lov om endring i permitteringslønnsloven har i dag trådt i kraft. Endringene innebærer at arbeidsgiverperiode I i en midlertidig periode reduseres fra femten til to dager. Slik vil de permitterte raskere gå over på dagpenger betalt av NAV.

De midlertidige endringene skal imøtekomme de store permitteringsbehovene som har oppstått nå som følge av Covid-19-pandemien, og redusere skadevirkningene av denne.

 

 

Kort om myndighetenes økonomiske tiltakspakke

Som følge av Korona-viruset er det flere virksomheter som vil slite økonomisk. Oppdragsmengden minkes som følge av stans i beslutningsprosesser, leveranser, reiserestriksjoner o.l. Som følge av dette har norske myndigheter innført nasjonale tiltak for å håndtere utfordringene mange står overfor i tiden fremover. Noen av de viktigere tiltakene som bedrifter bør være klar over er: 

 • Arbeidsgiverperioden med lønnsplikt i starten av permittering reduseres fra 15 til 2 dager. Slik vil de permitterte raskere gå over på dagpenger betalt av NAV. Videre vil kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering endres fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent
 • Permitterte sikres full lønn inntil 6G til og med dag 20. Etter dag 20 i permitteringsperioden sikres permitterte en inntekt på 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G. Inntekt fra 3G opp til 6G utgjør dagpengegrunnlaget 62,4 prosent. Inntekt over 6G vil ikke tas med i dagpengegrunnlaget.
   
 • Permitterte får dagpenger i påsken. Endringen innebærer at dagpenger ved permittering løper som normalt, selv om det er høytid.
 • Inntektsgrensen for å få rett til dagpenger reduseres fra 1,5G til 0,75G. 
 • Antall omsorgsdager er doblet for kalenderåret 2020. Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger er redusert til tre dager.
   
 • Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Arbeidsgiverperioden for sykelønn reduseres til tre dager for korona-relatert sykefravær. Disse reglene gjelder også for frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV har fått hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring ved sykemelding.
   
 • Regjeringen har varslet at de vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene skal gjøre det lettere for kriserammede bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg igjennom denne midlertidige situasjonen.
   
 • Innbetaling av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april utsettes.

Det blir fortløpende behandlet nye tiltak i regjering og på Stortinget. Vi i Advokatfirmaet Sverdrup følger nøye med på situasjonen i samfunnet og de til enhver tid gjeldende reglene. Slik vil vi kunne gi oppdaterte og faglig gode råd i disse utfordrende tider.

Fullt medhold i sak om BankID-svindel

På vegne av vår klient førte Advokatfirmaet Sverdrup sak mot 6 banker for Kongsberg og Eiker tingrett. Saken gjaldt BankID-svindel hvor klientens samboer urettmessig hadde stiftet gjeld i mannens navn. Klienten vant saken fullt ut mot alle bankene.

Samboer gjennom 12 år og mor til felles barn hadde funnet ut hvor mannen oppbevarte sin personlige bankbrikke. Hun hadde også fått tak i det personlige passordet. Samboeren stiftet deretter urettmessig en rekke kredittengasjementer i mannens navn, herunder både forbrukslån og kredittkort. I alt omhandlet saksforholdet 7 kredittengasjementer i 6 ulike banker.

Mannen hadde oppbevart kodebrikken i sin arbeidsbukse og i bilen. Retten fant at dette ikke var uaktsomt. Han hadde heller ikke handlet uaktsomt med hensyn til beskyttelse av det personlige passordet. Samboer hadde fått tak i dette ved å smugtitte når mannen betalte regninger på sin PC.  Siden mannen ikke hadde opptrådt uaktsomt på noe punkt kunne han ikke holdes erstatningsansvarlig overfor bankene. Han ble derfor frifunnet for alle kravene. Han ble også tilkjent saksomkostninger.

BankID-svindel er et stadig økende problem, og særlig i nære relasjoner. Rettspraksis viser imidlertid at ofre for BankID-svindel ofte holdes ansvarlig overfor bankene. Dette til tross for mye kritikk fra fagmiljøene som mener at tapsrisikoen ved urettmessig bruk bør ligge på bankene i større grad. Dette gjelder særlig i nære relasjoner, hvor det er vanskelig å beskytte seg mot at partneren tilegner seg den kunnskap som kreves for å bruke kodebrikken.

Rekordhøyt antall saker om forsikringssvindel i 2019 

Finans Norge utgir årlig en rapport med statistikk over svik i forsikringssaker i Norge. Tall fra rapporten for 2019 viser at det aldri har blitt avdekket mer forsikringssvindelTotalt ble det avdekket 925 svindelforsøk med en totalverdi  tilnærmet en halv milliard norske kroner i fjor.   

Både tilfeller der det meldes inn overdrevne skademeldinger, endrede hendelsesforløp, uriktige/tilpassende skadetidspunkt, fysisk arrangerte skader og forsikringstilfeller som ikke har skjedd, omfattes. Det gjennomsnittlige svindelbeløpet utgjorde i 2019 kr. 133.000. For fjoråret befant likevel svindelforsøkene seg i et spenn på mellom kr.35.000 og kr. 6.600.000. Undersøkelsen viser videre at særlig unge er tilbøyelige til å svindle forsikringsselskaper, og ytterligere at menn svindler mer enn kvinner. 

Svik i forsikringssaker undergraver det gjensidige tillitsforholdet mellom kunde og forsikringsselskap og får negative konsekvenser både for forsikringsselskapene og forbrukerne. Følgelig er det hensiktsmessig både å avdekke og forfølge sviksaker.  

Advokatfirmaet Sverdrup har lang erfaring med bistand i forsikringssaker om svik og bistår både utenrettslige og rettslige prosesser.   

Klikk her for å lese hele rapporten:  

https://www.finansnorge.no/siteassets/statistikk/forsikringssvindel—svikrapport/svikrapport-2020-.pdf  

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen