accountant-accounting-adviser-advisor-159804-1024x683

Ny dom om revisjon av yrkesskadeerstatning

Høyesterett har i dom avsagt den 04.12.2020 (HR-2020-2332-A) uttalt seg om adgangen til å endre et yrkesskadeerstatningsoppgjør på grunnlag av etterfølgende forhold.

Som utgangspunkt er et erstatningsoppgjør endelig avgjort når det inngås en avtale eller det avsies dom i saken som blir rettskraftig. I enkelte saker kan imidlertid en etterfølgende forverring av skadelidtes helse medføre at det kan være grunnlag for et etteroppgjør. Et slikt oppgjør kan skje etter avtale, med hjemmel i særlovgivningen eller i henhold til generelle rettsregler

Etter skadeserstatningsloven § 3-8 er det en viss adgang til å kreve revisjon av et erstatningsoppgjør dersom det skjer en forverring av skadelidtes helse. Et slikt krav må fremmes innenfor de alminnelige fristene som følger av foreldelsesloven. Reglene for revisjon av erstatningsoppgjør etter en yrkesskade er særlig regulert i yrkesskadeforskriften.

Etter avtaleloven § 36 første ledd kan en avtale «helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig … å gjøre den gjeldende». Ved avgjørelsen skal det både tas hensyn til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved inngåelse, samt «senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig», jf. andre ledd.

Høyesterett uttaler i dommen at der adgangen til avtalerevisjon på en slik måte er særskilt regulert, kan ikke avtaleloven § 36 påberopes som grunnlag for revisjon.

Det betyr at et krav om revisjon av et erstatningsoppgjør etter yrkesskade senest kan fremmes fem år etter oppgjøret ble avsluttet. Det må og være en vesentlig forverring av skadelidtes ervervsmessige uføregrad eller medisinske invaliditet som følge av ulykken.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen