Endringer i tvisteloven

Det er gjennomført endringer i reglene som fastsetter verdigrensene i tvisteloven for obligatorisk forliksrådsbehandling, behandling etter småkravsprosess og ankeadgangen i saker om formuesverdier.

Verdigrensen har frem til 1. juli 2020 stått uendret siden tvisteloven ble vedtatt i 2005.

Før en sak om formuesverdier kan tas til behandling i tingretten, skal forliksrådet behandle saken dersom tvistesummen er under en viss verdi. Tidligere har denne verdien vært på 125.000 kroner, men den er nå blitt hevet til 200.000 kroner.

Videre har tvisteloven regler som sier at dersom tvistesummen i en sak er under 250.000 kroner skal saken behandles ved småkravsprosess. Denne verdigrensen er økt fra 125.000 kroner.

Tilsvarende verdigrenser finnes i adgangen til å anke en dom til lagmannsretten. Etter tvisteloven skal anke over en dom i sak om formuesverdier fremmes for lagmannsretten dersom ankegjenstandens verdi er 250.000 kroner eller høyere. Saker om formuesverdier der ankegjenstandens verdi er lavere enn 250.000 kroner, kan bare fremmes etter lagmannsrettens samtykke. Tidligere var denne verdigrensen på 125.000 kroner.

Endringene er begrunnet i et ønske om at tingretten og lagmannsretten i større grad avlastes fra saker som involverer små eller mindre økonomiske verdier, og at man får anledning til å prøve en sak rettslig på en enklere og billigere måte gjennom forliksrådet og småkravsprosess.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen