bøker

Forslag til ny rekonstruksjonslov

Regjeringen fremmet 15.04.2020 et lovforslag om rekonstruksjonslov, som foreslås gjennomført i en midlertidig lovFormålet er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av akutt svikt i inntektene som korona-pandemien.  

Rekonstruksjonsloven skal, med enkelte unntak, erstatte konkurslovens første del om gjeldsforhandlingerTil tross for at endringene i kapittelet om gjeldsforhandlinger har blitt særlig aktuelle i lys av pandemien, stammer lovforslaget likevel fra en utredning som var på høring allerede i 2016.  

Dagens konkurslov følger to hovedspor; gjeldsforhandling og konkurs. Dersom en virksomhet antas å ha forbigående likviditetsproblemer, herunder mangel på tilstrekkelige midler til innkjøp og betalingsproblemer når forpliktelser forfallerkan det etter dagens konkurslov etableres frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord. Vilkåret for gjeldsforhandling er illikviditet. En etablering av frivillig gjeldsordning kan eksempelvis gå ut på betalingsutsettelse, prosentvis reduksjon av gjeld mv.  

forslaget til rekonstruksjonsloven er det innledningsvis foretatt en rekke terminologiske endringer. Dette er gjort for å understreke nettopp at det er nødvendig med omlegging av virksomheten og driften. Videre er vilkåret om illikviditet fjernet, slik at det åpnes for at også virksomheter som «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer», kan begjære såkalt «rekonstruksjonsforhandling». Følgelig er det ikke lenger et krav at bedriften på tidspunktet for rekonstruksjonsforhandling har likviditetsproblemer, men det er derimot tilstrekkelig at dette antas å oppstå i overskuelig fremtid. For øvrig kan også kreditor begjære rekonstruksjonsforhandling 

Lovforslaget inneholder videre regler om domstolens oppnevnelse av rekonstruktør, altså leder av rekonstruksjonsforhandlingen, samt om finansiering for virksomheten i perioden for rekonstruksjon. Til dette kommer blant annet styrking av reglene om beskyttelse mot åpning av konkurs og forenklede saksbehandlingsregler.  

Lovforslaget kan leses i sin helhet her:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-75-l-20192020/id2697410/?ch=1 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen