Forslag til ny rekonstruksjonslov

Regjeringen fremmet 15.04.2020 et lovforslag om rekonstruksjonslov, som foreslås gjennomført i en midlertidig lovFormålet er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av akutt svikt i inntektene som korona-pandemien.  

Rekonstruksjonsloven skal, med enkelte unntak, erstatte konkurslovens første del om gjeldsforhandlingerTil tross for at endringene i kapittelet om gjeldsforhandlinger har blitt særlig aktuelle i lys av pandemien, stammer lovforslaget likevel fra en utredning som var på høring allerede i 2016.  

Dagens konkurslov følger to hovedspor; gjeldsforhandling og konkurs. Dersom en virksomhet antas å ha forbigående likviditetsproblemer, herunder mangel på tilstrekkelige midler til innkjøp og betalingsproblemer når forpliktelser forfallerkan det etter dagens konkurslov etableres frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord. Vilkåret for gjeldsforhandling er illikviditet. En etablering av frivillig gjeldsordning kan eksempelvis gå ut på betalingsutsettelse, prosentvis reduksjon av gjeld mv.  

forslaget til rekonstruksjonsloven er det innledningsvis foretatt en rekke terminologiske endringer. Dette er gjort for å understreke nettopp at det er nødvendig med omlegging av virksomheten og driften. Videre er vilkåret om illikviditet fjernet, slik at det åpnes for at også virksomheter som «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer», kan begjære såkalt «rekonstruksjonsforhandling». Følgelig er det ikke lenger et krav at bedriften på tidspunktet for rekonstruksjonsforhandling har likviditetsproblemer, men det er derimot tilstrekkelig at dette antas å oppstå i overskuelig fremtid. For øvrig kan også kreditor begjære rekonstruksjonsforhandling 

Lovforslaget inneholder videre regler om domstolens oppnevnelse av rekonstruktør, altså leder av rekonstruksjonsforhandlingen, samt om finansiering for virksomheten i perioden for rekonstruksjon. Til dette kommer blant annet styrking av reglene om beskyttelse mot åpning av konkurs og forenklede saksbehandlingsregler.  

Lovforslaget kan leses i sin helhet her:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-75-l-20192020/id2697410/?ch=1 

Tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Lom om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall ble kunngjort 17. april 2020, og trådte i kraft samme dag. Formålet med loven er å etablere en midlertidig ordning for tilskudd til foretak som har stort omsetningsfall som følge av koronautbruddet. Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for kalendermånedene mars, april og mai 2020, men kan gjennom forskrift bli forlenget.  

Ordningen gjelder for foretak som er registrert i foretaksregisteret, og enkeltpersonsforetak registrert i enhetsregisteret (hvis foretakets inntekt er innehavers hovedinntektskilde), og foretaket må være skattepliktig til Norge.  

Vilkårene for å få tilskudd er: 

  • Foretaket må ha ansatte, men ikke for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes hovedinntekt  
  • Foretaket har i perioden det søkes tilskudd om hatt et stort omsetningsfall (minst 30 prosent) 
  • Foretaket utøver lovlig virksomhet 
  • Foretaket er ikke under konkursbehandling 

Tilskuddsordningen innebærer at det blir utbetalt en kontantstøtte til bedrifter med betydelig omsetningsfall. Selskapene skal få kompensasjon for faste kostnader, som eksempelvis husleie, elektrisitet og forsikringer. Det er den enkelte bedrift som selv må søke støtte og stå ansvarlig for at opplysningene som blir gitt er korrekte. Egenandelen for tilskuddet er 10 000 kroner, men dette gjelder ikke for foretak som anses stengt av staten. Hvis søknaden blir innvilget vil utbetaling skje snarest, og senest tre uker etter vedtaket om utbetaling er fattet. 

Søknad om kompensasjon gjøres via nettportalen: https://kompensasjonsordning.no/ 

Det er Skatteetatens om er ansvarlig for portalen og som veileder i bruk av løsningen, og som er klageinstans. Ved spørsmål kan de kontaktes på telefon 22 07 80 10. 

Kompensasjonsordning for foretak

Regjeringen legger frem et forslag for Stortinget i dag (fredag 3. april 2020) om kompensasjonsordning for næringslivet. Forslaget går ut på at dersom et foretak har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av koronaviruset, vil foretaket kunne motta kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil variere ut ifra hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets faste kostnader og om det er staten som har pålagt foretaket å stenge.   

I utgangspunktet vil ordningen gjelde for månedene mars, april og mai. Utbetalingen vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Den øvre grensen for støtte per foretak vil være 30 millioner kroner per måned, men det er en mulighet for at konserner får en høyere grense. Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er på 5 000 kroner.  

Regjeringen jobber for at kompensasjonen for mars-måneden allerede skal bli utbetalt til bedriftens konto i april.  

Det er viktig at de foretakene som ønsker å søke kompensasjon kan dokumentere at de oppfyller kravene for å motta stønad, og har bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de beløpene man har oppgitt i søknaden er riktige. 

På regjeringen sine sider er følgende modell presentert for beregning av kompensasjon (modellen er todelt): 

  1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned: Reduksjon i omsetningen x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent 
  2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent 

Ordningen er ikke iverksatt enda ettersom forslaget først må bli behandlet av Stortinget og godkjent av ESA.  

 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen