Midlertidige forskrifter muliggjør digitale styremøter og generalforsamlinger

Forskrifter om unntak fra samvirkeloven, aksjeloven, allmennaksjeloven, stiftelsesloven og selskapsloven om fysiske møter trådte i kraft 28. mars 2020. 

Utgangspunktet

Hovedregelen i samtlige lover om sammenslutninger er fysiske møter og skriftlig undertegning av protokollerMyndighetens smitteverntiltak har vanskeliggjort opprettholdelse av ovennevnte. Følgelig har det oppstått et behov for tilrettelegging gjennom bruk av digitale virkemidler, herunder telefonkonferanser og videokonferanser samt elektronisk signaturFormålet med forskriftene er derfor å tilrettelegge for effektiv saksbehandling uten fysiske møter. Det fremgår av forskriftene til aksjelovene og samvirkelova at ved motstrid går reglene i forskrift foran øvrige bestemmelser i lovgivning, forskrifter fastsatt i medhold av lovgivning, vedtekter og instrukser.

Styremøter og selskapsmøter  

Unntakene muliggjør styremøter og selskapsmøter med saksbehandling over telefon- eller videomøter, og likestiller også øvrige former for møteavholdelse under forutsetning av at saksbehandling kan skje på «betryggende måte» uten fysisk deltakelse. Det skal videre tilrettelegges for at samtlige styremedlemmer «så vidt mulig» kan delta i «samlet behandling». Dermed tilrettelegges det for at Skype, Microsoft Teams, FaceTime eller øvrige teknologiske virkemidler kan brukes i saksbehandling så fremst øvrige krav til saksbehandling er oppfylt.  

Videre kan også styremedlemmer selv kreve å delta ved fjernmøteteknologi istedenfor ved fysiske møter når deltakelse skjer på «annen betryggende måte». Tilsvarende gjelder for daglig leder, revisor og øvrige som plikter å delta.  

Protokoller kan signeres elektronisk.  

Generalforsamlinger 

Også generalforsamlinger kan avholdes «helt eller delvis uten fysisk møte», og bruk av fjernmøteteknologi er mulig. Forutsetningen er stadig at møte skjer på «betryggende måte». Samtlige aksjeeiere skal kunne delta og stemme, og kontroll av dette skal også skje på «betryggende måte». Styret skal kunne fastsette nærmere regler for deltakelse og gjennomføring av stemmegivning.  

Tilsvarende regler for saksbehandling gjelder også øvrige selskapsorganer så langt det passer, herunder bedriftsforsamlinger.  

Forskriftene gjelder så lenge koronaloven gjelder. Styremøter, selskapsmøter, generalforsamling med videre kan dermed lovlig avholdes uten fysiske møter i denne perioden.  

Har du spørsmål om gjennomføringen av slike møter, kan Sverdrup bistå med dette.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen