DSC_2686

Koronaloven

18. mars 2020 fremmet Regjeringen forslag om ny, midlertidig koronalov. Lovforslaget vekket stor interesse i fagmiljøene. Det ble gjort endringer i lovforslaget. Lørdag 21. mars ble den vedtatt av Stortinget, og tirsdag 24. mars bifalt. Loven blir automatisk opphevet én måned etter ikrafttredelse. 

Formålet med loven er at Regjeringen skal kunne fatte vedtak for å sikre at samfunnet fungerer under koronakrisen. I kommende tider vil behov for ytterligere og muligens mer omfattende tiltak og bevilgninger aktualiseresDette vil kreve hjemmel i lov. Eksisterende lovgivning gir ikke dette. Koronaloven gir myndighetene utvidede fullmakter til å vedta nødvendige regler og utgjør følgelig rettslig grunnlag for at Regjeringen kan sørge for at de negative konsekvensene «ikke blir større enn nødvendig for enkeltpersoner, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig»1Forskriftshjemmelen er ikke begrenset til å gjelde ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner og tungtveiende samfunnsinteresser, men også normale samfunnsfunksjoner. 

Loven gir Regjeringen mulighet til å tilsidesette totalt 62 lover. Følgelig kan vi forvente å se hyppige endringer i forskrifter, herunder eksempelvis på arbeidsrettens område. Sverdrup følger utviklingen tett. 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen