legal-1302034-1024x577

Rettslige virkninger av oppfyllelseshindringer som skyldes korona-viruset

  1. Om korona-viruset

Den 11.03.20 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at det nye koronaviruset, Covid-19, er en pandemi. Pandemiens omfang og ringvirkninger fremstår per i dag som høyst usikre.

Viruset smitter hurtig mellom mennesker, hvilket virker inn på arbeidskraft verden rundt. Til dette kommer tiltak og restriksjoner innført av lokale og nasjonale myndigheter som vil kunne medføre forsinkede leveranser og begrenset eller full stans i produksjon. Også overtakelser, forhandlinger og kontraktsigneringer står i fare for å stoppe opp. Omfattende oppfyllelseshindringer for vare- og tjenesteleveranser vil etter dette kunnes skape et behov for ansvarsfrihet hos leverandører, herunder muligheter for å suspendere eller kansellere ytelsesplikter i henhold til kontrakt.

  1. Hva er force majeure og hvilke betingelser må foreligge

Force majeure utgjør «særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, opprør, blokade, naturkatastrofer, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd»[1].

Force majeure-instituttet utgjør et sentralt rettslig grunnlag for ansvarsfrihet eller rett til suspensjon av ytelsesplikt der mulighetene til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende er begrenset. I civil law-jurisdiksjoner slik som Norge gjenfinner vi dette både i bakgrunnsretten og som en vanlig kontraktsrettslig regulering. I common law-jurisdiksjoner kreves det derimot vanligvis at klausul om force majeure er inntatt i kontrakten for at leverandør skal gå fri for ansvar grunnet en force majeure-begivenhet.

  1. Utgjør korona-viruset en force majeure-begivenhet

Hvorvidt korona-viruset utgjør en force majeure-begivenhet må i utgangspunktet bero på konkret tolkning av den aktuelle kontrakt. Det vil også kunne problematiseres hvorvidt myndighetens pålegg og tiltak i tilknytning til bekjempelsen av viruset i seg selv utgjør en force majeure-begivenhet. Tilsvarende gjelder bransjeorganisasjoners føringer.

Avtalefriheten i Norge gir kontraktsparter mulighet til å selv avtale seg bort fra, eller inkludere, særlige begivenheter under en force majeure-klausul. Ikke sjeldent omfattes typisk epidemier og pandemier, men dette er likevel ingen selvfølge.

Det vil etter dette være essensielt med en god og nøyaktig gjennomgang av kontraktsvilkårene for å fastslå hvorvidt korona-viruset og eventuelle myndighetspålegg mv. utgjør en force majeure-begivenhet som kan gi grunnlag for ansvarsfrihet etter den aktuelle kontrakt.

For det tilfellet den aktuelle kontrakt ikke inneholder en force majeure-klausul vil det bero på jurisdiksjon hvorvidt force majeure etter bakgrunnsretten kan påberopes som grunnlag for fritak fra kontraktsforpliktelsen og erstatningsansvar. I norsk rett kommer force majeure-instituttet til uttrykk eksempelvis i Lov om kjøp av 1988 (kjøpsloven), hvilket typisk kan være aktuelt grunnlag i mange varekjøpkontrakter.

Utgjør derimot korona-viruset ikke en force majeure-begivenhet i henhold til kontraktsklausuler eller bakgrunnrett, er det viktig for leverandører å være seg bevisst av plikten til å levere består. I dette tilfellet vil kontraktsparter i utgangspunktet stadig ha samtlige misligholdsbeføyelser i behold overfor leverandøren både ved forsinkelse eller mangelfull leveranse.

  1. Hvilke vilkår oppstilles for å kunne påberope force majeure-begivenheter for at leverandør skal gå fri for ansvar?

For at det skal foreligge en force majeure-begivenhet forutsettes det at den forpliktede ikke burde ha forutsett den aktuelle hindringen. Hindringen er i dette tilfellet korona-viruset og konsekvensene viruset har medført. Det må i vurderingen skilles mellom kontrakter inngått før og etter viruset ble oppdaget. Mulighetene til å forutse oppfyllelseshindringene forut for medio januar 2020 vil vurderes annerledes enn for kontrakter inngått etter dette tidspunkt. Hensyntatt den spesielle utviklingen vi har observert de siste ukene vil dette likevel bero på en konkret vurdering.

Videre stilles det en betingelse om at hindringen ikke med rimelighet kan unngås eller overvinnes. Fysisk umulighet kreves vanligvis ikke. Leverandøren forventes imidlertid å foreta rimelige tiltak for å overkomme hindringen, herunder eksempelvis å gjennomføre dekningskjøp. At den forpliktede lider tap som følge av tiltaket er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for fritak fra kontraktsforpliktelsen og erstatningsansvar.

For kontrakter som er under forhandlinger kan det være aktuelt å vurdere om klausul om særskilte forbehold vedrørende korona-viruset skal inntas.

  1. Virkningene av oppfyllelseshindringene som følge av korona-viruset som force majeure-begivenhet

Det oppstilles ofte som betingelse at en leverandør må varsle sin medkontrahent. Varselet må skje i henhold til de krav som stilles i kontrakten, herunder til varslingsfrist. Fristen kan være preklusiv, hvilket innebærer at leverandøren kan miste sitt krav på force majeure som ansvarsfriende begivenhet dersom den oversittes.

Det kan også stilles innholdsmessige krav til varselet. Tatt i betraktning prognoser om virusets utvikling, er det ikke usannsynlig at en rekke leverandører vil sende ut generelle varsler om ytelsessuspensjon uten at det nødvendigvis foreligger faktisk oppfyllelseshindring på nåværende tidspunkt. Hvorvidt et generelt varsel er tilstrekkelig eller om det kreves særskilt varsel når oppfyllelseshindring rent faktisk har oppstått, må bero på en tolkning av kontraktsvilkårene. Også håndteringen av varsler og påberopelse av force majeure-begivenheter fra underleverandører på vurderes konkret i henhold til den aktuelle kontrakt.

Vanligvis medfører en force majeure-begivenhet at en kontraktspart får begrensede muligheter til å holde leverandøren ansvarlig. Til eksempel kan kunden avskjæres fra å kreve erstatning for forsinkelser. I bygg- og anleggskontrakter vil en entreprenør typisk kunne ha krav på fristforlengelse for sin ytelse, men være avskåret fra vederlagsjustering. Øvrige kostnader, eksempelvis til dekningskjøp, må partene imidlertid i utgangspunkt bære selv.

Heving kan stadig være aktuelt ved force majeure-begivenheter. Dette vil bero på en konkret vurdering av den konsekvens begivenheten har hatt for oppfyllelsen, og hvorvidt oppfyllelseshindringen medfører at det foreligger et vesentlig mislighold fra den forpliktede. Typisk stilles det tidsmessige krav til hvor lenge hindringer må foreligge før heving kan være aktuelt.

Sverdrup har lang erfaring og solid kompetanse i kontraktsrett, og påtar seg oppdrag vedrørende både gjennomgang, tolkning og vurderinger av kontrakter. Ta kontakt med oss ved spørsmål eller behov for bistand ved oppfyllelseshindringer som følge av korona-viruset.

[1] https://lovdata.no/artikkel/force_majeure/103

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen