coins-948603-1024x683

Statsbudsjettet 2020- Skatt og avgift

Den 7. oktober 2019 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Her er noen av de foreslåtte skatteendringene for det kommende året.

Formuesskatt

Regelen om at formuesverdi settes til innbetalt kapital og overkurs i stiftelsesåret for nystiftede selskaper endres fra 1. januar. Fra årsskiftet skal de alminnelige reglene om skattemessige verdier legges til grunn også for de ikke-børsnoterte nystiftede selskapene.

For de nystiftede selskapene innebærer dette at særregelen ikke lenger kan benyttes til å redusere formuesskatten. Regelen har imidlertid også ført til utilsiktede verdiendringer i enkelte situasjoner. Den alminnelige regelen om verdisetningstidspunktet vil fra årsskiftet også omfatte disse tilfellene.

Reglene for verdsettelse av selskapseid næringseiendom endres ved bruk av sikkerhetsventilen om verdsettelse til dokumentert markedsverdi. Regeljusteringene har som formål å hindre at verdien reduseres to ganger.

Regjeringen foreslår å beholde formuesskattesatsen på 0,85% uendret.

Opsjonsskatt

Opsjonsskatteordningen for små oppstarterselskap fra 2018 foreslås utvidet. Det skal bli en gunstigere skattemessig behandling av opsjonene i slike selskap og ordningen skal omfatte flere selskap enn tidligere. Formålet med endringen er å gjøre det mer attraktivt å bruke opsjoner for å lokke til seg og å beholde nøkkelpersoner i små oppstarterselskap.

Den maksimale opsjonsfordelen per ansatt oppjusteres fra 500 000 kroner til 1 million kroner. Regelendringen vil kunne omfatte opsjoner som er tildelt fra 1.januar 2018.

Videre er det foreslått at skatteplikten på opsjonene først inntrer ved aksjesalg.

Flere selskap inkluderes i ordningen ved at maksimalt antall ansatte økes fra 10 til 12 personer.

Rentebegrensning

I 2014 ble det innført nye regler som avgrenset konsernselskapers mulighet til fradrag ved lån fra nærstående parter. Denne regelen innebærer at låntakende selskap ikke får fradragsført rentekostnadene fullt ut ved slike interne lån.

Konsernregelen innebærer at man kan få fullt rentefradrag på to måter; enten ved at netto rentekostnader for den norske delen ikke overstiger 25 millioner kroner, eller ved at den norske delen av konsernet ikke har tyngre gjeldsbelastning enn hele konsernet.

Regjeringen foreslår en presisering av at man skal bruke nærståenderegelen på rentekostnader uavhengig av om det er grunnlag for fullt rentefradrag etter konsernregelen.

Underholdsbidrag

Regjeringen foreslår å oppheve skatteplikten og fradragsretten for underholdsbidrag.

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår en reduksjon i den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig. Målet er å redusere satsen fra 5 til 4 promille fra 2021.

Varslede endringer

Regjeringen varsler om at arbeidet med en mulig omlegging av finansskatten fortsetter.

Departementet melder om at de vil sende et høringsnotat i løpet av 2019 om innføring av kildeskatt på renter og royalty som går ut av Norge. Målet er å fremme nye regler i 2020.

Regjeringen ønsker en harmonisering av reglene for skatt og regnskap. Departementet skal vurdere om det er mulig å endre reglene slik at man i større grad kan beregne inntektene for skatt og regnskap mer samlet.

 

 

 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen