Brudd på arbeidstidsbestemmelsene førte til historisk streng dom

Lovendringen i 2015 medførte en skjerpet strafferamme for brudd på arbeidsmiljøloven. I dommen, avsagt 28.august i år, ble daglig leder i Veireno dømt til fengsel i 9 måneder for brudd på reglene om arbeidstid.

Dommen fra Borgarting Lagmannsrett er den hittil strengeste dommen på dette området. Avgjørelsen er en konsekvens av at strafferammen for brudd på arbeidsmiljøloven ble firedoblet etter lovendringen.

Avgjørelsen viser at brudd på arbeidstidsbestemmelsene er noe retten ser svært alvorlig på. Borgarting Lagmannsrett følger opp departementets formål med lovendringen ved å legge vekt på at sterke allmennpreventive hensyn tilsa fengselsstraff. Flertallet uttalte at «(e)n streng reaksjon er viktig for at andre arbeidsgivere skal ta arbeidstidsbestemmelsene på alvor». Forsvarer mente på sin side at en bot ville være en tilstrekkelig sanksjon på tiltaltes lovbrudd, og varslet om at dommen vil bli anket.

Lagmannsrettsdommen kan leses her

Sverdrup skal utføre kvalitetskontroll på vegne av Garantiordningen for skadeforsikring

Garantiordningen har besluttet at det skal betales ut erstatningskrav til sikrede i Alphas norske filial for yrkesskader som berøres av konkursen. Advokatfirmaet Sverdrup skal på vegne av Garantiordningen kvalitetssikre konkursboets skadesaksbehandling i større saker før utbetaling.

Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance AS gikk konkurs 8. mai 2018. Selskapet solgte yrkesskadeforsikring i Norge og mange norske arbeidstakere har derfor hatt sin yrkesskadedekning i det danske selskapet. Da det danske Garantifondet ikke vil betale ut erstatning til norske kunder, har den norske Garantiordningen besluttet at den skal forskuttere utbetaling for sikrede i Alphas norske filial. Konkursboets saksbehandling legges i utgangspunktet til grunn for forskuttering av erstatningsbeløp til de skadelidte. I større saker ønsker Garantiordningen en kvalitetssikring av konkursboets saksbehandling, og dette arbeidet skal utføres av Advokatfirmaet Sverdrup.

Les mer om Alpha Insurance konkursen på www.garantiordningen.no

 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen