Endringer i arbeidsmiljøloven: Deltidsansattes fortrinnsrett

Den 22. juni ble enkelte endringer til arbeidsmiljøloven vedtatt, som trer i kraft 1. januar 2019. Av særlig interesse er endringer i arbeidsmiljøloven § 14-3 første ledd, som gjelder deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling.

Lovendringen er foranlediget av Høyesteretts dom av 25. april 2016, som fastslo at gjeldende § 14-3 ikke åpner for at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til bare en del av en stilling. Om ikke den deltidsansatte kunne tre inn i hele den stillingsbrøken som virksomheten utlyste, ville vedkommende i henhold til gjeldende bestemmelse da heller ikke ha fortrinnsrett til en del av stillingen. Departementet fant imidlertid at deltidsansatte burde ha en slik fortrinnsrett, i de tilfeller hvor de øvrige vilkår for fortrinnsretten er oppfylt. Bestemmelsen er derfor vedtatt endret i samsvar med dette.

Vilkåret om at fortrinnsretten ikke skal være til vesentlig ulempe for virksomheten, vil i mange tilfeller gjøre at fortrinnsrett til en del av en stilling likevel ikke er aktuelt. Dette må imidlertid vurderes konkret i hver enkelt sak i henhold til den nye bestemmelsen.

 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen