Endring i aksjelovgivningen: nå kan advokater bekrefte innbetalt aksjeinnskudd

Endring i aksjelovgivningen: nå kan advokater bekrefte innbetalt aksjeinnskudd

En endring i aksjelovgivningen gjør at advokater og autoriserte regnskapsførere nå kan bekrefte innbetalt aksjeinnskudd. Slik bekreftelse kreves ved kapitalforhøyelser, og i visse tilfeller av stiftelse av aksje- og allmennaksjeselskap.

Tidligere måtte man i slike tilfeller innhente bekreftelse på at selskapet har mottatt pengene fra enten revisor eller et finansforetak. Lovendringen innebærer derfor en forenkling av prosessen, som vil kunne være både tids- og kostnadsbesparende.