Nedbemanning: Plikten til å vurdere om det finnes «annet passende arbeid»

Høyesterett avsa den 9. mai dom i en sak som gjaldt gyldigheten av en oppsigelse på grunn av nedbemanning. Nedbemanningen var gjort i et selskap som var delt i tre hovedavdelinger, hvor det var behov for nedbemanning i en avdeling, og oppbemanning i en annen.

I tilfeller av nedbemanning har arbeidsgiver en plikt til å vurdere om det finnes et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Spørsmålet for Høyesterett var om vurderingen av «annet passende arbeid» kunne begrenses til den avdelingen hvor nedbemanningen fant sted, eller om arbeidsgiver måtte ta hele virksomheten i betraktning.

Høyesterett uttalte at den klare hovedregel er at arbeidsgiverens plikt til å vurdere om det finnes annet passende arbeid å tilby dem som ellers står i fare for å bli sagt opp, er knyttet til hele virksomheten. Selv om det i en nedbemanningsprosess aksepteres en snevrere utvalgskrets enn hele virksomheten når det gjelder hvem som skal sies opp, vil det som hovedregel ikke være grunnlag for å begrense plikten til å tilby annet passende arbeid på tilsvarende måte.

Dommen gir veiledning om arbeidsgivers plikter, og arbeidstakers tilhørende rettigheter, i tilfeller av oppsigelse grunnet virksomhetens forhold. Den er av særlig interesse for virksomheter med flere avdelinger som ønsker å nedbemanne. Dommen kan lese i sin helhet her. 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen